Vietnamese / Tieng Viet

​​​​​​​Các Tờ Dữ K​iện - Fact sheets


Animal and plant health


Illegal Logging

General factsheets:

  • Các luật lệ bài trừ nạn khai thác gỗ bất hợp pháp – Thông tin dành cho nhà nhập khẩu - Illegal logging factsheet 1.1 – Information for importers PDF icon PDF [855 KB] Word [2.0 MB]
  • Luật lệ về khai thác gỗ bất hợp pháp của Úc – Thông tin dành cho doanh nghiệp xuất khẩu sang Úc - Illegal logging factsheet 1.4 – Information for businesses exporting to Australia PDF icon PDF [768 KB] Word [2.6 MB]

Guidance for importers:

  • Khảo sát tính hợp pháp – Hướng dẫn dành cho nhà nhập khẩu - Illegal logging guidance 2.1 – Due diligence – Guidance for importers PDF icon PDF [1.0 MB] Word [2.0 MB]
  • Khảo sát tính hợp pháp – Sử dụng những Country Specific Guideline (nhà nhập khẩu) - Illegal logging guidance 2.2 – Due diligence – Use of Country Specific Guidelines (importers) PDF icon PDF [693 KB] Word [1.9 MB]
  • Khảo sát tính hợp pháp – Sử dụng Timber Legality Framework (nhà nhập khẩu) - Illegal logging guidance 2.3 – Due diligence – Use of Timber Legality Frameworks (importers) PDF icon PDF [769 KB] Word [2.2 MB]
  • Khảo sát tính hợp pháp – Những sản phẩm gỗ nào là sản phẩm pháp định? - Illegal logging guidance 2.4 – Due diligence – What timber products are regulated? PDF icon PDF [445 KB] Word [1.7 MB]

Cruise vessels - Passenger announcements

Airline and Aircraft Operators Arriving in Australia - Passenger announcement​s

Last reviewed:
17 Nov 2015